Prostorni plan uređenja grada ili općine - Generalni urbanistički plan
Urbanistički plan uređenja - Detaljni plan uređenja

Registar prostornih planova je posljednji put ažuriran 24.11.2015. godine.
Registar PPUO/G – GUP – UPU – DPU sadrži pregled svih važećih odluka o izradi i odluka o donošenju plana;
broj važećih Odluka o izradi: 164
broj važećih Odluka o donošenju: 648

Za ispravno otvaranje pdf datoteka i pregledavanje karata preporučamo korištenje Internet preglednika Microsoft Internet Explorer verzije 7.0 ili više i Adobe Reader-a ver. 9 ili više verzije.
Ukoliko se koristi neki drugi preglednik potrebno je podesiti otvaranje pdf datoteka s Acrobat Readerom.

Grad/Općina Vrsta plana Stanje plana
Grad/Općina Vrsta
plana
Broj
službenog
glasila
PDF link Naziv plana Stanje plana
(vrsta odluke)
Mali Lošinj PPUG 2015-32   Tehnički ispravak u prostornom planu uređenja Grada Malog Lošinja Odluka o donošenju
Baška UPU 2015-31   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok (N1-2) Odluka o izradi
Baška PPUO 2015-31   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška Odluka o izradi
Vinodolska općina UPU 2015-31   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Bribir u mjestu Podgori, NA 1-5-3 Odluka o izradi
Cres UPU 2015-30   Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Loznati K1 2 Odluka o donošenju
Kastav UPU 2015-29   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastva, oznake N1-7C Odluka o izradi
Opatija UPU 2015-29   Odluka o dopuni odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU2) Odluka o izradi
Malinska-Dubašnica UPU 2015-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU1 Malinska, Radići (GP-1) Odluka o donošenju
Omišalj UPU 2015-28   Odluka o o izmjeni odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice Odluka o izradi
Rab UPU 2015-25 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 7 8, NA 7 9, NA 7 10, NA 7 17) Odluka o donošenju
Rab UPU 2015-25 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor (NA 7 21, NA 7 22, NA 7 26, NA 7 27) + SRC u Kamporu (R6 3) Odluka o donošenju
Lopar DPU 2015-25   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Lopar Odluka o izradi
Cres UPU 2015-25   Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2015-25   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat Odluka o izradi
Mali Lošinj PPUG 2015-25   Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja Pročišćeni tekst Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2015-25 PDF datoteka Odluka o donošenju Ciljananih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2015-25 PDF datoteka Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj UPU 27) Odluka o donošenju
Rab PPUG 2015-24   Odluka o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba Odluka o izradi
Krk PPUG 2015-23 PDF datoteka Odluka o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka Odluka o donošenju
Krk UPU 2015-23   Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R1 1, R3 8, R3 10, R3 11 Odluka o izradi
Kastav UPU 2015-22 PDF datoteka Odluka o donošenjui Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 Odluka o donošenju
Jelenje PPUO 2015-22   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izrad II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje Odluka o izradi
Matulji UPU 2015-20 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio Odluka o donošenju
Lokve PPUO 2015-2   Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Lokve Odluka o izradi
Opatija UPU 2015-19   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić (UPU 3) Odluka o izradi
Opatija PPUG 2015-19   Odluka odopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije Odluka o izradi
Kastav PPUG 2015-18 PDF datoteka Odluka o Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Kastva Odluka o donošenju
Kastav UPU 2015-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-b Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2015-17 PDF datoteka Odluka o donošenjui Urbanističkog plana uređenja Ilovik / UPU7 / Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2015-17   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU1) Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2015-17   Odluka o izradi Urbanističkog plana Osor (UPU 19) Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2015-17   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26 ) Odluka o izradi
Omišalj PPUO 2015-17   Odluka o Ciljanim izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj Odluka o donošenju
Dobrinj PPUO 2015-16   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj Opće odredbe Odluka o izradi
Krk UPU 2015-15 PDF datoteka Odluka odonošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat Odluka o donošenju
Lopar PPUO 2015-14   Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana ređenja Općine Lopar Odluka o izradi
Punat PPUO 2015-14 PDF datoteka Odluka o Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Punat Odluka o donošenju
Ravna Gora PPUO 2015-14   Prostorni plan uređenja općine Ravna Gora ( pročišćeni elaborat) Odluka o donošenju
Vinodolska općina PPUO 2015-13 PDF datoteka Odluka o donošenju odluke o II. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Vinodolske općine Odluka o donošenju
Krk PPUG 2015-13   Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka Odluka o izradi
Cres PPUG 2015-11   Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa Odluka o izradi
Klana UPU 2015-11   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-2:I1 - proizvodna zona-asfaltna baza "Marišćina" Odluka o donošenju
Klana UPU 2015-10   Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1-hotel Odluka o izradi
Vrbovsko PPUG 2015-10   Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrbovskog Odluka o izradi
Crikvenica UPU 2015-10 PDF datoteka Odluka o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar Odluka o donošenju
Čavle PPUO 2015-10   Odluka o ispravku odluke o donošenju III.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle Odluka o donošenju
Matulji UPU 2015-10 PDF datoteka Odluka o Izmjeni i dopuni dijela Urbanističkog plana uređenja Matulja Odluka o donošenju
Matulji UPU 2015-10 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R2 2, O2) Odluka o donošenju
Crikvenica PPUG 2015-08   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Odluka o izradi
Crikvenica UPU 2015-08 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblje Crikvenica - Zoričići (G3) Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2015-07 PDF datoteka Odluka o donošenju I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 24:Miramare(Crikvenica) Odluka o donošenju
Rijeka UPU 2015-07   Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica Odluka o izradi
Mošćenička Draga UPU 2015-07   Odluka o uzradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Donji Kraj (UPU1) Odluka o izradi
Čavle UPU 2015-07   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 11- Sportski centar Platak R6 2 Odluka o izradi
Viškovo DPU 2015-06   Odluka o izradi I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8 /Športsko-rekreacijska zona Halubjan ( R-1 ) Odluka o izradi
Viškovo DPU 2015-06   Odluka o izradi I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo - DPU 17 Odluka o izradi
Vrbovsko PPUG 2015-06   Odluka o izradi II.(Ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrbovskog Odluka o izradi
Delnice UPU 2015-06   Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2 Odluka o izradi
Crikvenica UPU 2015-05 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo Odluka o donošenju
Bakar UPU 2015-05   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar Odluka o izradi
Omišalj UPU 2015-05   Odluka o donošenju UPU 9-Sportsko područje Omišalj Odluka o donošenju
Kraljevica PPUG 2015-04   Odluka o trećoj izmjeni Odluke o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK) Odluka o izradi
Rijeka PPUG 2015-04   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke Odluka o izradi
Rijeka GUP 2015-04   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke Odluka o izradi
Rijeka DPU 2015-04   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu Odluka o izradi
Rijeka DPU 2015-04   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči Odluka o izradi
Bakar UPU 2015-03   Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3 Odluka o izradi
Crikvenica UPU 2015-03 PDF datoteka Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Dramalj centar Odluka o donošenju
Matulji PPUO 2015-03   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji Odluka o izradi
Viškovo DPU 2015-02 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2015-02 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja osnovne škole Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2015-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta (UPU2) Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2015-02   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog centra Jadranovo(Havišće) - R11 Odluka o izradi
Krk UPU 2015-02   Pročišćeni tekst odredbi za provođenje te grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk ( NA1, R1 1, R3 8, R3 10, R3 11 Odluka o donošenju
Krk DPU 2015-02   Pročišćeni tekst odredbi za provođenje te grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja dijela poslovne "Zone29" na predjelu Sv. Petar u gradu Krku Odluka o donošenju
Fužine PPUO 2015-02   Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Fužine Odluka o izradi
Kostrena UPU 2015-02   Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU građevinskog područja za sportsko-rekreacijsku namjenu R-1 u Kostreni Odluka o izradi
Kostrena PPUO 2015-02   Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena - određivanje lokacije reciklažnog dvorišta Odluka o izradi
Fužine UPU 2015-01 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 16 - ski zona "Plasa" (R1 2) Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2015-01   Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lopari/UPU 17/ Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2015-01 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov/UPU 24/ Odluka o donošenju
Viškovo UPU 2015-01   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići I dijela naselja Blažići Odluka o izradi
Omišalj PPUO 2014-43   Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj ( pročišćeni tekst ) Odluka o donošenju
Mali Lošinj PPUG 2014-42 PDF datoteka Odluka o donošenju V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja Odluka o donošenju
Rab PPUG 2014-42   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba Odluka o izradi
Rab UPU 2014-41 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 21 - Supetarska Draga (NA 6 15, NA 6 16) Odluka o donošenju
Krk DPU 2014-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku Odluka o donošenju
Krk UPU 2014-40   Odluka o donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Krk (NA1, R1 1, R3 8, R3 10, R3 11 Odluka o donošenju
Kastav UPU 2014-40   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a-UPU 1 Odluka o izradi
Kastav UPU 2014-40   Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav , oznake N1-3 Odluka o izradi
Punat UPU 2014-40   Odluka o I.Izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - Centralno naselje Punat Odluka o izradi
Ravna Gora PPUO 2014-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Odluka o donošenju
Crikvenica PPUG 2014-39 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Odluka o donošenju
Jelenje PPUO 2014-38 PDF datoteka Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje Odluka o donošenju
Čavle PPUO 2014-38   Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom uređenju Odluka o izradi
Crikvenica UPU 2014-34   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Omorika(Dramalj-Crikvenica)-T1 5 Odluka o izradi
Crikvenica UPU 2014-34 PDF datoteka Odluka o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2014-32 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Nerezine /UPU 15 / - smanjeni obuhvat - marina Nerezine Odluka o donošenju
Novi Vinodolski PPUG 2014-32   Odluka o izmjeni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Odluka o izradi
Fužine PPUO 2014-31 PDF datoteka Odluka o donošenju IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine Odluka o donošenju
Fužine UPU 2014-31 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU10) ugostiteljsko-turističke zone "Bajer" (T26) Odluka o donošenju
Omišalj UPU 2014-29 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 - kamp Pušća Odluka o donošenju
Rab UPU 2014-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 3 - Banjol (NA 3 2) Odluka o donošenju
Rab UPU 2014-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 - Banjol (NA 3 3, NA 3 6) Odluka o donošenju
Vrbovsko PPUG 2014-27 PDF datoteka Odluka o donošenju I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog Odluka o donošenju
Cres UPU 2014-26 PDF datoteka Odluka o donošenju 1. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene (K1 3) Orlec Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2014-24   Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone ZAPAD Odluka o izradi
Novi Vinodolski UPU 2014-24   Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski Odluka o izradi
Matulji DPU 2014-23   Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 7 Stambene zone "Puhari" Odluka o izradi
Kastav DPU 2014-21 PDF datoteka Odluka o donošenjui Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2014-18 PDF datoteka Odluka o donošenju II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2014-18   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T 13 ) Odluka o izradi
Crikvenica UPU 2014-17   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dupci (K6) Odluka o izradi
Crikvenica PPUG 2014-17 PDF datoteka Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Odluka o donošenju
Baška DPU 2014-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja DPU 2 - groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj Odluka o donošenju
Baška UPU 2014-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 10 - zona poslovne namjene (K) Baška Odluka o donošenju
Baška PPUO 2014-17   Odluka o donošenju Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška Odluka o donošenju
Matulji UPU 2014-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA11 3) Odluka o donošenju
Omišalj DPU 2014-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 - Groblje Odluka o donošenju
Rab UPU 2014-16 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat Odluka o donošenju
Rab UPU 2014-16 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 - Kampor (NA 7 1) Odluka o donošenju
Novi Vinodolski PPUG 2014-16   Ispravak Odluke o donošenju III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Mali Lošinj PPUG 2014-15   Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI.izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja Odluka o izradi
Delnice UPU 2014-15 PDF datoteka Odluku o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T2-3 Male Polane Odluka o donošenju
Delnice UPU 2014-15 PDF datoteka Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T2-2 Velike Polane Odluka o donošenju
Delnice UPU 2014-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja proizvodne namjene I1-3 Lučice Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2014-13 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva - UPU 31 Odluka o donošenju
Novi Vinodolski PPUG 2014-13 PDF datoteka Odluka o donošenju III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Krk UPU 2014-11 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul Odluka o donošenju
Mošćenička Draga UPU 2014-10   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja Brseč (UPU 9) Odluka o izradi
Ravna Gora UPU 2014-10 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja vikend naselja "Kupjak" Odluka o donošenju
Mošćenička Draga UPU 2014-10 PDF datoteka Odluka o donošenjui Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan Odluka o donošenju
Bakar PPUG 2014-09   Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra Odluka o izradi
Bakar UPU 2014-09   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone R-27 Kukuljanovo Odluka o izradi
Bakar UPU 2014-09   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone R-29/1 Kukuljanovo Odluka o izradi
Rijeka GUP 2014-08 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke Odluka o donošenju
Rijeka UPU 2014-08   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida Odluka o izradi
Klana UPU 2014-08 PDF datoteka Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza " Marišćina " Odluka o donošenju
Klana DPU 2014-08 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Klana Odluka o donošenju
Klana DPU 2014-08 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Breza Odluka o donošenju
Delnice UPU 2014-07 PDF datoteka Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Proizvodne namjene I1-8 Kendar Odluka o donošenju
Ravna Gora UPU 2014-06 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone " SUHI VRH"(VN1) Odluka o donošenju
Mošćenička Draga PPUO 2014-05   Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređanja Općine Mošćenička Draga Odluka o izradi
Kastav UPU 2014-05   Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1- Radna zona Žegoti Odluka o izradi
Kraljevica UPU 2014-05   Odluka o izradi Urbanističkog plana UPU 8 zone sportsko-rekreativne namjene R12 Šmrika Odluka o izradi
Mali Lošinj PPUG 2014-05 PDF datoteka Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Malog Lošinja Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica UPU 2014-03   Odluka o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići ( GP-1) Odluka o donošenju
Vrbnik PPUO 2014-02   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik Odluka o izradi
Viškovo DPU 2014-02 PDF datoteka Odluka o II. Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/ Odluka o donošenju
Krk UPU 2014-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh (NA 5.1) Odluka o donošenju
Kastav DPU 2014-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja (DPU 8) Odluka o donošenju
Kastav UPU 2014-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 Odluka o donošenju
Kraljevica UPU 2014-01 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Scott-UPU 6 Odluka o donošenju
Čavle PPUO 2013-53   Odluka o izradi ciljanih IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle Odluka o izradi
Krk PPUG 2013-52   Odluka o izradi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka Odluka o izradi
Rab PPUG 2013-51   Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Raba s Prostornim planom PGŽ Odluka o izradi
Rijeka DPU 2013-51 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac Odluka o donošenju
Omišalj DPU 2013-50   Odluka o izmjeni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju Odluka o izradi
Kostrena PPUO 2013-49   Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena Odluka o izradi
Cres UPU 2013-43 PDF datoteka Odluka o III. ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskog područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena Odluka o donošenju
Čavle UPU 2013-43   Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle Odluka o izradi
Klana PPUO 2013-42   Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana Odluka o izradi
Klana UPU 2013-42 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6: K5 - poslovna zona" Klana-pilana" Odluka o donošenju
Rab UPU 2013-42 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit (NA 41 NA 42 NA 43 Odluka o donošenju
Baška UPU 2013-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 6 - Batomalj - sjever (N3-1) Odluka o donošenju
Baška UPU 2013-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 8 - Draga Bašćanska - sjever (N4-1) Odluka o donošenju
Baška UPU 2013-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 4- Jurandvor - jug (N2) Odluka o donošenju
Baška UPU 2013-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Jurandvor - zapad (N2) Odluka o donošenju
Baška UPU 2013-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 9 - Draga Bašćanska - jug (N4-1) Odluka o donošenju
Baška UPU 2013-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 7 - Batomalj - jug (N3-2) Odluka o donošenju
Baška UPU 2013-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 3 - Jurandvor - sjever (N2) Odluka o donošenju
Punat UPU 2013-40   Odluka o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N2-Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a Odluka o izradi
Punat UPU 2013-40   Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b Odluka o izradi
Čavle PPUO 2013-38   Ispravak Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle Odluka o donošenju
Čavle UPU 2013-36 PDF datoteka Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene I2 Odluka o donošenju
Ravna Gora PPUO 2013-36 PDF datoteka Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Odluka o donošenju
Bakar UPU 2013-36 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 26 dijela naselja Plase - NA 9 1 Odluka o donošenju
Kastav PPUG 2013-36 PDF datoteka Zaključak o ispravku granice obuhvata DPU-a naselja Rubeši u kartografskim prikazima II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Kastva Odluka o donošenju
Kastav UPU 2013-34 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o Urbanističkom planu uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU1) Odluka o donošenju
Krk UPU 2013-30 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Krk (NA1,R1 1,R3 8, R3 10, R3 11 ) Odluka o donošenju
Lopar UPU 2013-30   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke zone uv.Crikvena Dražica Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2013-26   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Nerezine /UPU 15/ Odluka o izradi
Mali Lošinj PPUG 2013-26 PDF datoteka Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Malog Lošinja Odluka o donošenju
Lopar UPU 2013-22   Ispravak Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU poslovne zone Sorinj s proširenjem Odluka o izradi
Lokve PPUO 2013-21   Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lokve Odluka o izradi
Dobrinj UPU 2013-20   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 Šilo N-21 Odluka o izradi
Krk DPU 2013-20   Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela "Mali Kankul" u gradu Krku Odluka o donošenju
Novi Vinodolski PPUG 2013-19 PDF datoteka Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2013-19   Odluka o donošenju I.Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2013-19 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač Odluka o donošenju
Čabar PPUG 2013-19 PDF datoteka Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2013-19   Odluka o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok Odluka o izradi
Rijeka DPU 2013-19   Odluka o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica Odluka o izradi
Omišalj PPUO 2013-19 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj Odluka o donošenju
Skrad UPU 2013-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 - Vikend naselja u Hlevcima (VN1) Odluka o donošenju
Opatija UPU 2013-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) Odluka o donošenju
Jelenje UPU 2013-16 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene - sportski centar Linčetovo i zone ugostiteljsko - turističke namjene Linčetovo - UPU 5 Odluka o donošenju
Kastav PPUG 2013-16 PDF datoteka Odluka o II.Izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva Odluka o donošenju
Kostrena DPU 2013-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja "Uvala Žurkovo" Odluka o donošenju
Vrbnik UPU 2013-15   Odluka o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA1 Odluka o izradi
Malinska-Dubašnica UPU 2013-14 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-1-Malinska, Radići (dio GP-1) Odluka o donošenju
Rijeka PPUG 2013-14 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke Odluka o donošenju
Rijeka GUP 2013-14 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke Odluka o donošenju
Rab UPU 2013-13 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 15 - Mundanije Odluka o donošenju
Rab UPU 2013-13 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 16 - Mundanije Odluka o donošenju
Cres UPU 2013-12 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3 2) u Martinšćici"Slatina" Odluka o donošenju
Delnice PPUG 2013-11 PDF datoteka Odluka o donošenju I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Delnica Odluka o donošenju
Cres UPU 2013-10 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec NA 9 Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2013-10 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 9 - MALI LOŠINJ Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2013-10 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 27 - VELI LOŠINJ Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica PPUO 2013-09 PDF datoteka Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica Odluka o donošenju
Matulji DPU 2013-09 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 3 Zona društvenih sadržaja Brešca Odluka o donošenju
Mrkopalj UPU 2013-08 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju Odluka o donošenju
Fužine PPUO 2013-08 PDF datoteka Odluka o donošenju III.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine Odluka o donošenju
Vrbovsko UPU 2013-08 PDF datoteka Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-8 skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2013-06   Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Duga ( dio NA 1 5 ) zajedno s površinom infrastrukturne namjene IS (čvor Crikvenica zapad ) Odluka o donošenju
Krk DPU 2013-03 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela "Mali Kankul" u gradu Krku Odluka o donošenju
Klana UPU 2013-03 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza "Marišćina" Odluka o donošenju
Čavle PPUO 2013-02 PDF datoteka Odluka o donošenju III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle Odluka o donošenju
Novi Vinodolski PPUG 2013-01   Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski ( pročišćeni tekst) Odluka o donošenju
Bakar UPU 2012-58 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Bakar Odluka o donošenju
Bakar UPU 2012-58 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio Praputnjaka Odluka o donošenju
Skrad UPU 2012-58 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 - Vikend naselja u Hlevcima (VN2) Odluka o donošenju
Opatija UPU 2012-56 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1) Odluka o donošenju
Opatija PPUG 2012-56 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije Odluka o donošenju
Lovran UPU 2012-54 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja Odluka o donošenju
Cres UPU 2012-53 PDF datoteka Odluka o donošenju II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevionskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena Odluka o donošenju
Opatija UPU 2012-50 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5- naselja Dobreč ( uključivo namjene T 2 i R 7 ) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica Odluka o donošenju
Fužine UPU 2012-49 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja NA 4 - 6 (UPU 21) Odluka o donošenju
Punat UPU 2012-48   Vjerodostojno tumačenje članka 85.stavka 3. Oluke o donošenju UPU 3 - Građevinsko područje naselja N 1 - Centralnom naselje Punat Odluka o donošenju
Klana UPU 2012-45 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-5: K4 - Poslovna zona "Kunfin" Odluka o donošenju
Lovran UPU 2012-45 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA 1-2) s površinama za izdvojene namjene ( T2 1 i/ili T2, T1 2 i/ili T2, T1 3 i/ili T2) i UPL 1-2 i UPL 2 te luke Odluka o donošenju
Rab UPU 2012-41   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 34 - Uvala Padova III (Banjol) (T3 1) Odluka o izradi
Rab UPU 2012-41   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS 4) Odluka o izradi
Viškovo DPU 2012-40 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja Ferenčić / DPU 24/ Odluka o donošenju
Čavle DPU 2012-39   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblje Cernik (G1) Odluka o donošenju
Ravna Gora UPU 2012-39 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 - poslovne i proizvodne zone (K) Odluka o donošenju
Jelenje PPUO 2012-37 PDF datoteka Odluka o ispravku Elaborata Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje ( SN PGŽ 15/11 ) Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2012-36 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poljana / UPU 14 / Odluka o donošenju
Baška PPUO 2012-34   Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (pročišćeni tekst) Odluka o donošenju
Fužine UPU 2012-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Poslovna zona Lič 1 (K1 3) Odluka o donošenju
Lovran DPU 2012-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga (DPU naselja Lovranska Draga ) Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2012-28   Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kalvarija Odluka o izradi
Opatija UPU 2012-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja - naselja Poljane - Menderi - Strmice - ( UPU20 ) Odluka o donošenju
Cres UPU 2012-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Valun - građ. podr.naselja (NA14), zona ugost.turist. namjene T3 4 i lučkog područje luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja Odluka o donošenju
Vrbovsko DPU 2012-27 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja-DPU 2 za zonu proizvodne namjene (I 7) Gomirje Odluka o donošenju
Mrkopalj DPU 2012-27 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja turističkog naselja T21 u Sungeru -DPU 5 Odluka o donošenju
Čavle UPU 2012-26   Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 10 građevinskog područja SC Grobnik R6 Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2012-26 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja MARINA sa izmjenama i dopunama grafičkih dijelova Odluka o donošenju
Baška UPU 2012-24 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU- 2 - Baška - Zarok ( N1-2) Odluka o donošenju
Baška UPU 2012-24 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU- 1- Baška (N1-1) Odluka o donošenju
Omišalj UPU 2012-23 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4-Voz-Peškera (T2-2) Odluka o donošenju
Lopar UPU 2012-22   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU naselja Livačina (NA 1 5) Odluka o izradi
Rijeka UPU 2012-21   Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o Urbanističkom planu uređenja područja Pehlin Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2012-21 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja centra Klenovice Odluka o donošenju
Skrad PPUO 2012-21 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Skrad Odluka o donošenju
Rab UPU 2012-20   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol Odluka o izradi
Rab UPU 2012-20 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 7 - Kampor (NA 7 7) Odluka o donošenju
Rab UPU 2012-20   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 6 1, NA 6 3) Odluka o izradi
Rab UPU 2012-20   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga (NA 6 4, NA 6 5) Odluka o izradi
Rab UPU 2012-20   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga (NA 6 6, NA 6 7) Odluka o izradi
Rab UPU 2012-20   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga (NA 6 8, NA 6 9) Odluka o izradi
Viškovo UPU 2012-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Viškovo N1-1 / UPU 1 / Odluka o donošenju
Viškovo UPU 2012-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/ Odluka o donošenju
Viškovo UPU 2012-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 /UPU 3/ Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2012-17   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Ferenci Odluka o izradi
Matulji UPU 2012-16   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja Odluka o izradi
Matulji UPU 2012-16 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II. (K6, R1 - 3) Odluka o donošenju
Matulji UPU 2012-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) Odluka o donošenju
Omišalj PPUO 2012-15   Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj-Pročišćeni tekst Odluka o donošenju
Opatija DPU 2012-15   Odluka o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2 Odluka o izradi
Opatija UPU 2012-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 -Naselja Pobri ( uključivo namjene K1 i R7 ) Odluka o donošenju
Opatija UPU 2012-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 13 - naselja Travičići Odluka o donošenju
Mali Lošinj PPUG 2012-13 PDF datoteka Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2012-12   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Unije/UPU 25/ Odluka o izradi
Punat UPU 2012-12   Vjerodostojno tumačenje članka 46. stavka 4. Odluke o donošenju UPU 3 - Građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica UPU 2012-12 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-4 - Rova (GP-3) Odluka o donošenju
Čavle DPU 2012-12 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 5 - Groblje Grobnik (G2) Odluka o donošenju
Baška PPUO 2012-11 PDF datoteka Odluka o donošenju I.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška Odluka o donošenju
Klana PPUO 2012-09 PDF datoteka Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana Odluka o donošenju
Rab UPU 2012-09 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 36 - Kampor (T3 3) Odluka o donošenju
Krk DPU 2012-09 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne "Zone 29" na predjelu Sv. Petar u gradu Krku Odluka o donošenju
Cres UPU 2012-09   Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Travnice (T3 5) Odluka o izradi
Ravna Gora PPUO 2012-09 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica UPU 2012-07 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrinčevo (dio GP-1) Odluka o donošenju
Kastav UPU 2012-07 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3-gospodarske namjene Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2012-06 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja središnjeg gradskog parka Delta Odluka o donošenju
Fužine UPU 2012-06 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 11 -za dio građevinskog područja izdvojene namjene za ugostiteljsko-turističku namjenu oznake T 2-7 i sportsko-rekreacijsku zonu R1-7 Odluka o donošenju
Rab UPU 2012-05   Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 - Banjol (NA 3 1, NA 3 4, NA 3 5) Odluka o izradi
Mošćenička Draga PPUO 2012-04 PDF datoteka Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Mošćenička Draga Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2012-04 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja G-1 Odluka o donošenju
Viškovo PPUO 2012-04 PDF datoteka Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo Odluka o donošenju
Lopar UPU 2012-03   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke i sportske zone Livačina Odluka o izradi
Kraljevica UPU 2012-03 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala Scott - UPU 6 Odluka o donošenju
Bakar PPUG 2012-02 PDF datoteka PPU- odluka o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra Odluka o donošenju
Crikvenica PPUG 2012-02   Ispravak odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Odluka o donošenju
Lopar PPUO 2011-53 PDF datoteka Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lopar Odluka o donošenju
Crikvenica PPUG 2011-49 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2011-49 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Duga(dio NA1-5), zajedno s površinom infrastrukturne namjene IS-3 ( čvor Crikvenica zapad ) - UPU 7 Odluka o donošenju
Rab PPUG 2011-47 PDF datoteka PPU- odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba Odluka o donošenju
Matulji PPUO 2011-46 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji Odluka o donošenju
Matulji UPU 2011-46 PDF datoteka Odluka o donošenjui Urbanističkog plana uređenja 9 Poslovne zone Jušići (K 3) Odluka o donošenju
Brod Moravice UPU 2011-45 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone - UPU1 -Građevinsko područje centralnog naselja N 4 - Brod Moravice, Brod Moravice Odluka o donošenju
Krk DPU 2011-41 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Zona 26" u gradu Krku Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2011-40   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Punta Križa /UPU 21/ Odluka o izradi
Mali Lošinj PPUG 2011-40   Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Malog Lošinja Odluka o izradi
Krk UPU 2011-39   Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3) Odluka o izradi
Kastav UPU 2011-38 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a(UPU 1) Odluka o donošenju
Lopar UPU 2011-37   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Matahlići Odluka o izradi
Opatija UPU 2011-37 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Okoli Dujmić - Falalelići - Katinići ( UPU14 ) Odluka o donošenju
Omišalj PPUO 2011-37   Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2011-37 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje ( G-2 ) /DPU 13/ Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2011-37 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja Vozišće /DPU 23/ Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2011-37 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja Juraši / DPU 20/ Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2011-37 PDF datoteka Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić / DPU 18/ Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2011-37 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1) Odluka o donošenju
Klana UPU 2011-35 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Pod klanac Odluka o donošenju
Klana UPU 2011-35 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 7 - Škalnica Odluka o donošenju
Fužine UPU 2011-34 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 6 - Poslovne zone Vrata 2 (K1 5) Odluka o donošenju
Fužine DPU 2011-34   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja područja urbane komasacije (DPU3) Odluka o izradi
Fužine DPU 2011-34 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela neizgrađenog građevinskog područja naselja Vrata NA3_2) Odluka o donošenju
Matulji UPU 2011-32 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa ( NA16, NA 7 2 ) Odluka o donošenju
Lovran UPU 2011-31 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja Odluka o donošenju
Lovran UPU 2011-31 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA 1-2) s površinama za izdvojene namjene (T2 1 i/ili T2, T1 2 i/ili T2, T1 3 i/ili T2) i UPL 1-2 i UPL 2 te luke Odluka o donošenju
Krk PPUG 2011-28 PDF datoteka Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka Odluka o donošenju
Punat UPU 2011-26 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 4-građevinskog područja sportsko - rekreacijske namjene R 6a Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2011-24   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Susak /UPU 23/ Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2011-24 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja Sunčana uvala Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2011-24 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja infrastrukturne zone Kalvarija Odluka o donošenju
Delnice UPU 2011-23 PDF datoteka Odluka o I. Izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2 Odluka o donošenju
Fužine DPU 2011-23 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela izgrađenog građevinskog područja naselja LIČ NA 2_1_1 Odluka o donošenju
Fužine UPU 2011-23 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA1_ 1 i NA1-2 sa površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU 1) Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica UPU 2011-23 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid-sjever Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica UPU 2011-23 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići Odluka o donošenju
Punat UPU 2011-22 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 5- građevinskog područja sportsko - rekreacijske namjene R 6c Odluka o donošenju
Punat UPU 2011-22 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6-građevinskog područja ugostiteljsko - turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R 6b Odluka o donošenju
Punat UPU 2011-22 PDF datoteka UPU 8- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 8)građevinskog područja ugostiteljsko - turističke namjene T2 b/T 3b s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R 6d Odluka o donošenju
Kastav UPU 2011-21 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake N1 - 3 Odluka o donošenju
Kastav PPUG 2011-21 PDF datoteka Ispravak tehničke greške u Prostornom planu uređenja grada Kastva Odluka o donošenju
Skrad UPU 2011-20 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU4)-poslovna namjena-zona(K1)u Veliko Selce-Podstena Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2011-19 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU26-Uvala Slana(Selce) - T1 8 zajedno sa zonom kampa-autokampa T3 3 Odluka o donošenju
Dobrinj UPU 2011-18   Odluka o izradi Urbanističkog planaauređenja UPU9. građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac), Poslovne zone Brestovica K-4 Odluka o izradi
Fužine PPUO 2011-16 PDF datoteka Odluka o donošenju Druge Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine Odluka o donošenju
Omišalj UPU 2011-16   Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja2 - Njivice (NA 1) Odluka o donošenju
Punat UPU 2011-15 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 10 - građevinskog područja sportsko - rekreacijske namjene R 6e Odluka o donošenju
Punat UPU 2011-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 2) - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene LN - Marina Punat i poslovne namjene K3 - Brodogradilište Punat Odluka o donošenju
Jelenje PPUO 2011-15   Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje Odluka o donošenju
Kastav UPU 2011-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 15 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1 - 5c Odluka o donošenju
Matulji UPU 2011-14   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8) Odluka o izradi
Kraljevica PPUG 2011-13   Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice ( pročišćeni tekst) Odluka o donošenju
Opatija UPU 2011-12 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Naselja Ika i Oprić ( UPU3 ) Odluka o donošenju
Kraljevica PPUG 2011-12   Odluka o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice Odluka o donošenju
Mošćenička Draga DPU 2011-12 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja Presika 1 - Brseč Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2011-10   Ispravak I.Izmjene i dopune Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad-UPU3 Odluka o donošenju
Čavle UPU 2011-09 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 11-Sportski centar Platak R6 2 Odluka o donošenju
Skrad UPU 2011-09   Odluka o izmjenama Odluke o donošenju UPU 1 - Urbanističkog plana uređenja Skrad (N33 1-5) i izdvojenog građevinskog područja groblja (G3) Odluka o donošenju
Cres UPU 2011-09   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Beli NA 1 Odluka o izradi
Omišalj DPU 2011-04   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja III - Polje Odluka o izradi
Omišalj UPU 2011-04   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 10 - Štalice Odluka o izradi
Cres PPUG 2011-03   Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa Odluka o donošenju
Cres UPU 2011-03   Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskog područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2011-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Selce(K5) Odluka o donošenju
Crikvenica DPU 2011-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja površine ugostiteljsko-turističke namjene T18 u Dramlju Odluka o donošenju
Vinodolska općina PPUO 2011-01   Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Vinodolske općine(pročišćeni tekst) Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2010-55 PDF datoteka Odluka o I Izmjeni i dopuni odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad - UPU 3 Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2010-55 PDF datoteka Odluka o I Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj - UPU 2 Odluka o donošenju
Skrad UPU 2010-54 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 1-Urbanističkog plana uređenja Skrad(N331-5) i izdvojenog građevinskog područja groblja (G3) Odluka o donošenju
Čavle UPU 2010-46 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 10 građevinskog područja sportskog centra Grobnik R6 1 Odluka o donošenju
Matulji UPU 2010-44 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovna zona Rupa ( K 11 ) Odluka o donošenju
Omišalj UPU 2010-42   Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1-Omišalj Odluka o izradi
Omišalj DPU 2010-42 PDF datoteka Odluka o donošenju Drugih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja servisno-uslužne zone"Pušća" u Omišlju Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2010-40 PDF datoteka Urbanistički plan uređenja Novi Vinodolski - ispravak kartografskih prikaza Odluka o donošenju
Fužine UPU 2010-40 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 18 - sportsko rekreacijski "ski" zone Jelenča (R1-6) Odluka o donošenju
Bakar UPU 2010-39 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 (dio zone Kukuljanovo I2 ) Odluka o donošenju
Matulji DPU 2010-38 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja radne zone R1 Odluka o donošenju
Lovran PPUO 2010-37 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Lovran Odluka o donošenju
Ravna Gora UPU 2010-37 PDF datoteka Odluka o donošenjui Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Suhi Vrh" ( VN1 ) Odluka o donošenju
Omišalj UPU 2010-36   Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (NA 1) Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2010-36   Ispravak odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Novi Vinodolski PPUG 2010-36   Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Cres UPU 2010-34 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene Porozine T2 4 Odluka o donošenju
Punat UPU 2010-34 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat Odluka o donošenju
Punat UPU 2010-34 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU1 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - Kanajt Odluka o donošenju
Matulji UPU 2010-34 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 24 Poslovne zone Permani ( K 12 ) Odluka o donošenju
Čavle UPU 2010-34 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja plana uređenja zone poslovne namjene K1 - UPU4 Odluka o donošenju
Čavle UPU 2010-34 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I 1 - Gorica (UPU 2) Odluka o donošenju
Punat PPUO 2010-33   Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat(pročišćeni tekst) Odluka o donošenju
Crikvenica DPU 2010-31 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja: 7-zone novog groblja Crikvenica-Podkotor (G1) Odluka o donošenju
Vrbovsko DPU 2010-31   Ispravak odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja"DPU 4 Vrbovsko" Odluka o donošenju
Vrbovsko PPUG 2010-31   Ispravak odluke o donošenju izmjena i dopuna "Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog" Odluka o donošenju
Mali Lošinj DPU 2010-30   Odluka o izradi Izmjene Provedbenog urbanističkog plana Parkirališta Veli Lošinj Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2010-30 PDF datoteka Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone "Kalvarija" Odluka o donošenju
Punat PPUO 2010-30 PDF datoteka Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat Odluka o donošenju
Omišalj UPU 2010-30 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA 1) Odluka o donošenju
Mrkopalj DPU 2010-29 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1-K4 asfaltna baza Mrkovac Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2010-29   Odluka o dopuni odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja Vodovodne ulice Odluka o izradi
Rijeka DPU 2010-29 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2010-29   Ispravak odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat Odluka o donošenju
Vrbovsko PPUG 2010-27 PDF datoteka Odluka o donošenju izmjena i dopuna "Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog" Odluka o donošenju
Vrbovsko DPU 2010-27 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja "DPU 4 Vrbovsko" Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2010-25   Ispravak odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine Odluka o donošenju
Kastav DPU 2010-25 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Odluka o donošenju
Novi Vinodolski PPUG 2010-23 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2010-23 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Lovran UPU 2010-22 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog dijela naselja Liganj(NA2 2 i NA2 3) - UPU7 Odluka o donošenju
Brod Moravice UPU 2010-21 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone "UPU6 - Građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - Matika", Brod Moravice Odluka o donošenju
Rijeka UPU 2010-21 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gradskog područja Gornja Drenova Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2010-21 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine Odluka o donošenju
Cres UPU 2010-19 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Martinšćice - građevinskog područja naselja (NA 11) i lučkog područja luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja Odluka o donošenju
Kraljevica UPU 2010-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 16 turističke zone T1 3 Šmrika Odluka o donošenju
Bakar UPU 2010-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-5-poslovna zona Lunga - Hreljin Odluka o donošenju
Čavle DPU 2010-17   Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene DPU 1-TC Odluka o donošenju
Lokve DPU 2010-16   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 5 - gospodarsko-poslovna zona Homer (K2) Odluka o donošenju
Lokve DPU 2010-16 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 4 - kamp pod Špićunkom (T3) Odluka o donošenju
Lokve DPU 2010-16   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 - ugostiteljsko-turistička građevina Mrzla Vodica (T1/1) Odluka o donošenju
Omišalj PPUO 2010-14 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj Odluka o donošenju
Kastav PPUG 2010-13 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva Odluka o donošenju
Kostrena UPU 2010-11   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-9 i građevinskog područja R-3 Odluka o izradi
Kostrena UPU 2010-11   Odluka o izmjeni odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4 Odluka o izradi
Fužine PPUO 2010-11   Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2010-11   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida Odluka o izradi
Ravna Gora UPU 2010-11 PDF datoteka UPU Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Ravna Gora ( N1 1) Odluka o donošenju
Vrbnik DPU 2010-10   Odluka o izradi Detaljnog plana komunalno-servisne zone Zabrda Odluka o izradi
Kostrena UPU 2010-09   Ispravak Urbanističkog plana uređenja građevinskih područja naselja N2 Odluka o donošenju
Matulji UPU 2010-08   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 4 Mihelići (NA 6 6 ) Odluka o izradi
Matulji DPU 2010-08 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblja Rupa Odluka o donošenju
Punat UPU 2010-06 PDF datoteka UPU 7- Odluka o donošenju građevinskog područja poslovne namjene K1 - Dokolovo Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2010-06   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Artatore /UPU 5/ Odluka o izradi
Kostrena UPU 2010-04 PDF datoteka Urbanistički plan uređenja građevinskog područja za sportsko rekreacijsku namjenu R-1 u Kostreni Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica UPU 2009-58   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Sveti Vid (K-2) Odluka o izradi
Ravna Gora DPU 2009-55 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone T1 " Novi lazi " Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2009-55 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Selce (dio NA4) Odluka o donošenju
Kostrena UPU 2009-54   Ispravak Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-1 Općine Kostrena ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09 ) Odluka o donošenju
Matulji DPU 2009-53 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone R2 Odluka o donošenju
Lokve DPU 2009-48 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja "Ugostiteljsko-turistička građevina motel Jezero (T1/2)" Odluka o donošenju
Rab DPU 2009-48 PDF datoteka Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba ( za područje gradskog groblja Rab) Odluka o donošenju
Kostrena UPU 2009-46 PDF datoteka Urbanistički plan uređenja Građevinskog područja naselja N3 u Kostreni Odluka o donošenju
Jelenje DPU 2009-45   DPU odluka o Izmjeni i dopuni detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene K1 4 Podhum Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2009-44 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Minakovo Odluka o donošenju
Kraljevica UPU 2009-41   Odluka o izmjeni odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 19 Odluka o izradi
Kraljevica DPU 2009-41   Odluka o izmjeni odluke o izradi Detaljnog plana uređenja DPU 1 Šmrika - centar Odluka o izradi
Kraljevica DPU 2009-41   Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ( DPU 2 ) poslovne zone K-1 Žlibina i izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK ) Odluka o izradi
Kraljevica UPU 2009-41   Odluka o izmjeni odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU9- Bakarac Odluka o izradi
Krk PPUG 2009-41   PPU - Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka Odluka o donošenju
Ravna Gora UPU 2009-41   UPU - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone - K3 Odluka o izradi
Malinska-Dubašnica PPUO 2009-38 PDF datoteka Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica - pročišćeni tekst Odluka o donošenju
Jelenje DPU 2009-35 PDF datoteka Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene K14 Podhum Odluka o donošenju
Omišalj PPUO 2009-33   Odluka o izmjeni odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj Odluka o donošenju
Vrbnik UPU 2009-33 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik (NA 1) s površinama izdvojenih namjena (T i R) - UPU 1 Odluka o donošenju
Vrbnik UPU 2009-33 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Risika (NA 2_ 11) s površinama izdvojenih namjena (T2) - UPU 2 Odluka o donošenju
Vrbnik UPU 2009-33 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja registrirane ruralne cjeline (NA 2_ 5) Risika - Glavica(UPU 7) Odluka o donošenju
Opatija UPU 2009-32   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 -naselja Puhari Odluka o izradi
Omišalj DPU 2009-31   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Mulic Odluka o izradi
Kostrena UPU 2009-30   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-4 Ivani Odluka o izradi
Kostrena UPU 2009-30 PDF datoteka Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N - 1 Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2009-29 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Trsat Odluka o donošenju
Kraljevica DPU 2009-29 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone ostale namjene Kraljevica O1, Medomišljina - Briljeva Odluka o donošenju
Kraljevica DPU 2009-29 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone gospodarske namjene Kraljevica K2, Medomišljina - Briljeva Odluka o donošenju
Lokve UPU 2009-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 - Vikend naselje Mrzla Vodica(T4/6) Odluka o donošenju
Lokve UPU 2009-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 - Vikend naselje Zelin Mrzlovodički (T4/5) Odluka o donošenju
Lokve UPU 2009-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 - Vikend naselje Gorski raj (T4/3) Odluka o donošenju
Lokve UPU 2009-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 3 - Vikend naselje Gorski raj (T4/2) Odluka o donošenju
Lokve UPU 2009-28 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2 - Vikend naselje Gorski raj (T4/1) Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2009-26   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ćunski / UPU 4 / Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2009-26   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ćunski /UPU 3 / Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2009-26   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja luke Mrtvaska /UPU 28 / Odluka o izradi
Lopar UPU 2009-23 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 44 - poslovna zona Sorinj Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2009-20   DPU novog groblja u Novom Vinodolskom (G5) Odluka o izradi
Matulji DPU 2009-20 PDF datoteka Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja centra Matulja Odluka o donošenju
Vinodolska općina PPUO 2009-19 PDF datoteka Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske Odluka o donošenju
Lokve UPU 2009-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 8 - poslovna zona Sljeme (K1/1) Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2009-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac Odluka o donošenju
Kostrena UPU 2009-17 PDF datoteka Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N - 2 Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2009-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja PANOS (T2 2) neizgrađeni dio građevinskog područja - UPU 21 Odluka o donošenju
Čabar PPUG 2009-17 PDF datoteka Odluka o I. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Čabra Odluka o donošenju
Mošćenička Draga UPU 2009-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zagore (UPU 5) Odluka o donošenju
Lovran UPU 2009-16 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 1: Urbanističkog plana uređenja naselje Lovran ( NA1 1-2) s površinama za izdvojene namjene ( T1 1 i/ili T2, T1 2 i/ili T2, T1 3 i/ili T2) i UPL 1-2 te luke Odluka o donošenju
Vrbnik UPU 2009-16 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Risika (NA 2_3) s površinom izdvojene namjene T2 4 ( UPU 11) Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2009-16 PDF datoteka UPU - Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta Odluka o donošenju
Fužine PPUO 2009-16 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Fužine Odluka o donošenju
Kostrena UPU 2009-15   Odluka o izradi UPU građevinskog područja industrijske namjene I-1 Odluka o izradi
Rijeka DPU 2009-13 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja gradskog područja Pećine Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2009-13   Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Zapadni Zamet Odluka o izradi
Rijeka DPU 2009-13   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja stambeno poslovnog bloka Malonji Odluka o izradi
Mošćenička Draga UPU 2009-11 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Donji Kraj (UPU 1) Odluka o donošenju
Opatija UPU 2009-10 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija ( UPU 1 ) Odluka o donošenju
Rab DPU 2009-09   Odluka o izradi X izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba Odluka o izradi
Rijeka UPU 2009-08 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči Odluka o donošenju
Brod Moravice UPU 2009-08 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU-a 4 - Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-3 - Donja Dobra 2 Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2009-08 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kampa Kozica Odluka o donošenju
Dobrinj PPUO 2009-07   Ispravak odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj Odluka o donošenju
Cres UPU 2009-06 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica ( NA 12 1 ) Odluka o donošenju
Cres UPU 2009-06 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K1 3 - Orlec Odluka o donošenju
Kastav DPU 2009-03 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2009-02 PDF datoteka UPU Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica) Odluka o donošenju
Opatija UPU 2009-01 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići Odluka o donošenju
Lokve UPU 2008-56 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 1 - Naselje Lokve N4/1 Odluka o donošenju
Omišalj DPU 2008-55 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2008-54   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Mali Lošinj - "Sunčana/Dražica" /UPU 10/ Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2008-54   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra R1 6 "Zlatna uvala" /UPU 29/ Odluka o izradi
Krk UPU 2008-52   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 15 - dio naselja Žgaljići Odluka o izradi
Fužine UPU 2008-49   Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone turističkog naselja T1-2 "Vrelo" u Fužinama) Odluka o donošenju
Mrkopalj UPU 2008-48 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju Odluka o donošenju
Mrkopalj UPU 2008-48 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 - R12 skijalište Čelimbaša Odluka o donošenju
Mrkopalj DPU 2008-48 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 13 - R2 Biatlonski centar " Zagmajna " Odluka o donošenju
Klana UPU 2008-45 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU-1 urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1 - hotel Odluka o donošenju
Rab DPU 2008-42   Odluka o izradi IX izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba Odluka o izradi
Opatija UPU 2008-42   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 11 - naselja Kolavići ( UPU11 ) Odluka o izradi
Rijeka DPU 2008-41 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac Odluka o donošenju
Bakar DPU 2008-40   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja DPU-4 sportskog centra Gaj-R2 Odluka o izradi
Vrbovsko UPU 2008-36 PDF datoteka UPU Odluka o donošenju UPU1 - Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbovsko Odluka o donošenju
Matulji PPUO 2008-36 PDF datoteka Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji Odluka o donošenju
Delnice UPU 2008-33 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-3 Male Polane Odluka o donošenju
Delnice UPU 2008-33 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-2 Velike Polane Odluka o donošenju
Krk UPU 2008-32   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok Odluka o izradi
Krk UPU 2008-32   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2- Kornić Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2008-31   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja TURISTIČKOG NASELJA BUČANJE / UPU 18 / Odluka o izradi
Mošćenička Draga DPU 2008-31   Odluka o usklađenju odluke o Detaljnom planu uređenja "Presika 1 - Brseč" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga Odluka o donošenju
Mošćenička Draga DPU 2008-31   Odluka o usklađenju odluke o Detaljnom planu uređenja "Presika - Brseč" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga Odluka o donošenju
Mošćenička Draga DPU 2008-31   Odluka o usklađenju odluke o Detaljnom planu uređenja "Žuntarovo - Brseč" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2008-30   Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Marovičino / DPU 6/ Odluka o izradi
Viškovo DPU 2008-30   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Garići / DPU 25/ Odluka o izradi
Crikvenica DPU 2008-29 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja "Zone Thalassotherapia"u Crikvenici Odluka o donošenju
Cres DPU 2008-27   Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja" Lungomare" u Cresu ( "Službene novine PGŽ" br.16/00 i 5/01) sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora Odluka o donošenju
Cres DPU 2008-27   Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja" Ulika" u Cresu ( "Službene novine PGŽ" br.29/01) sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora Odluka o donošenju
Bakar UPU 2008-27   Zaključak o ispravci greške u UPU radne zone R-27 Kukuljanovo Odluka o donošenju
Bakar UPU 2008-27   Zaključak o ispravci greške u UPU radne zone R-29/1 Kukuljanovo Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2008-26 PDF datoteka Odlluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-5 Tončićevo Odluka o donošenju
Crikvenica DPU 2008-26   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (DPU3) Odluka o izradi
Rijeka DPU 2008-26 PDF datoteka Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja "Stari grad" Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2008-26 PDF datoteka Odluka o donošenju izmjena i dopuna odluke o detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2008-26   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Rastočine Odluka o izradi
Rijeka DPU 2008-26   Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog bloka u Ulici Franje Račkog Odluka o izradi
Dobrinj PPUO 2008-24 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj Odluka o donošenju
Mrkopalj UPU 2008-24   Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja N5 Mrkopalj - centar Odluka o izradi
Jelenje UPU 2008-22   Odluka o izradi urbanističkiog plana uređenja građevinskog područja naselja NA 1 Dražice - UPU 1 Odluka o izradi
Jelenje UPU 2008-22   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio građevinskog područja naselja NA 12 Podhum Odluka o izradi
Jelenje DPU 2008-22 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene K1 4 Podhum Odluka o donošenju
Krk DPU 2008-22   Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja Turči - visoka zona u gradu Krku Odluka o donošenju
Krk DPU 2008-22   Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja "Pahlić-Marušić" u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krku Odluka o donošenju
Krk DPU 2008-22   Odluka o usklađenju detaljnog plana uređenja "Toljanić-Karabaić-Grdinić" u Zoni 34 na području Garbecaj u gradu Krku Odluka o donošenju
Krk DPU 2008-22   Odluka o usklađenju detaljnog plana uređenja areala"Skomeršić" u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku Odluka o donošenju
Mali Lošinj DPU 2008-21   Odluka o usklađenju provedbenog urbanističkog plana "Proširenje groblja - Sv.Martin" sa odredbama zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2008-20 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja - zone ugostiteljsko turističke namjene "Nazor Antić" Odluka o donošenju
Cres UPU 2008-20   Ispravak odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Cres-građevinskih područja nasealja NA 7 i površina izdvojenih namjena Odluka o donošenju
Lopar DPU 2008-19   Ispravak odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2008-18 PDF datoteka Odluka o donošenu Urbanističkog plana uređenja Crikvenica Centar Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2008-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dramalj Centar Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2008-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 9 : Jadranovo centar ( NA 21 ) Odluka o donošenju
Crikvenica PPUG 2008-18   Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice- ispravak odluke o donošenju Odluka o donošenju
Viškovo UPU 2008-18   Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Turističko - ugostiteljske zone Ronjgi T-1 /UPU 4/ Odluka o izradi
Čavle UPU 2008-18   Odluka o Urbanističkom planu uređenja centar Čavle - odluka o ispravku odluke Odluka o donošenju
Omišalj DPU 2008-17 PDF datoteka Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja centra Omišlja Odluka o donošenju
Lopar DPU 2008-16   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar Odluka o donošenju
Ravna Gora PPUO 2008-15 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora Odluka o donošenju
Kostrena UPU 2008-14 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne zone K-3 Šoići Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2008-14   Ispravak Odluke o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja "Centra Klenovice" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora Odluka o donošenju
Mali Lošinj PPUG 2008-13 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Mali Lošinj Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2008-13 PDF datoteka Odluka o donošenju izmjena i dopuna odluke o detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2008-10   Odluka o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja "Centra Klenovice" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora Odluka o donošenju
Punat PPUO 2008-09 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Punat Odluka o donošenju
Mali Lošinj UPU 2008-08   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sunčana uvala" Odluka o izradi
Mali Lošinj UPU 2008-08   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Čikat" Odluka o izradi
Klana UPU 2008-08 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU-3 urbanističkog plana uređenja građevinskog područja K1-poslovne zone "Klana" Odluka o donošenju
Kostrena UPU 2008-07   Odluka o izradi UPU građevinskog špodručja sportsko rekreativne namjene R-2 Odluka o izradi
Kostrena DPU 2008-07   Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja uvale Žurkovo kao dijela građevinskog područja naselja N-1 i građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-1 Odluka o izradi
Omišalj UPU 2008-04   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Petrokemijski pogon Odluka o izradi
Čavle UPU 2008-03 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja centar Čavle Odluka o donošenju
Baška PPUO 2008-01 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Baška Odluka o donošenju
Vrbnik PPUO 2007-53   Odluka o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik i odnosi se na Službene novine broj 43/07 Odluka o donošenju
Omišalj PPUO 2007-52 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Omišalj Odluka o donošenju
Krk DPU 2007-50   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja predjela "Mali Kankul" u gradu Krku Odluka o donošenju
Viškovo PPUO 2007-49 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Viškovo Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2007-46 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Bribir - UPU 1 Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2007-46 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj - UPU 2 Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2007-46 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad - UPU 3 Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2007-46 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik - UPU 4 Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2007-46 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone Barci - UPU 7 Odluka o donošenju
Vinodolska općina UPU 2007-46 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8 Odluka o donošenju
Cres UPU 2007-45 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Cres-građevinskih područja nasealja NA 7 i površina izdvojenih namjena Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2007-44 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Selce - Matkino (UPU 26) Odluka o donošenju
Crikvenica UPU 2007-44 PDF datoteka Odluka o donošenu Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (UPU 2) Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2007-44 PDF datoteka Detaljni plan uređenja zemaljskog putničkog terminala "Zapadna Žabica" Odluka o donošenju
Rab DPU 2007-43 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 groblja G1 Banjol Odluka o donošenju
Rab DPU 2007-43 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 2 groblja G2 Mundanije Odluka o donošenju
Rab DPU 2007-43 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 4 groblja G4 Kampor Odluka o donošenju
Rab DPU 2007-43 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 5 groblja G5 Supetarska Draga Odluka o donošenju
Vrbnik PPUO 2007-43 PDF datoteka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik - Usklađenje s uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog ZOP-a Odluka o donošenju
Jelenje PPUO 2007-40 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Jelenje Odluka o donošenju
Fužine UPU 2007-38 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Fužine - NA1_1 i NA1_2 sa površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU1) Odluka o donošenju
Lovran PPUO 2007-38 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Lovran Odluka o donošenju
Krk DPU 2007-37 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u Gradu Krku Odluka o donošenju
Krk DPU 2007-37   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone "Zone 29" na predjelu Sv.Petar u Gradu Krku Odluka o donošenju
Krk DPU 2007-37 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja kompleksa RED u zoni 29 na predjelu Sv.Petar u Gradu Krku Odluka o donošenju
Delnice DPU 2007-36 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana "Centar II Delnice" u Delnicama Odluka o donošenju
Rab UPU 2007-36 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak Odluka o donošenju
Mošćenička Draga PPUO 2007-36 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Mošćenička Draga Odluka o donošenju
Klana PPUO 2007-34 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Klana Odluka o donošenju
Lopar PPUO 2007-34 PDF datoteka Usklađenje PPU Grada Raba za područje Općine Lopar s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a. Odluka o donošenju
Brod Moravice PPUO 2007-33   Prostorni plan uređenja Općine Brod Moravice - Ispravak Odluke u tekstu Odluka o donošenju
Vrbovsko UPU 2007-31 PDF datoteka Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja UPU-8 skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove Odluka o donošenju
Vrbovsko UPU 2007-31 PDF datoteka Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja UPU-6 gospodarske zone poslovne namjene K1-Vrbovsko Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2007-30 PDF datoteka Odluka o Detaljnom plan uuređenja dijela zone Halubjan Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2007-30 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja područja osnovne škole Odluka o donošenju
Jelenje DPU 2007-29   Odluka o donošenju Detaljnog plana zone OŠ "Jelenje - Dražice" Odluka o donošenju
Mrkopalj PPUO 2007-26 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj - I izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Crikvenica PPUG 2007-25 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice Odluka o donošenju
Delnice UPU 2007-23 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja poslovne zone K-3 Odluka o donošenju
Kostrena PPUO 2007-23   Prostorni plan uređenja Općine Kostrena - Ispravak Odluke o I izmjeni i dopuni Odluka o donošenju
Rijeka UPU 2007-22 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja gradskog područja Lukovići-Brašćine-Pulac Odluka o donošenju
Kastav DPU 2007-22 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Odluka o donošenju
Kostrena PPUO 2007-20 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Kostrena - I izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Skrad PPUO 2007-19 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Skrad Odluka o donošenju
Rab PPUG 2007-18 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Raba - Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP - a Odluka o donošenju
Rab UPU 2007-18   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25-Kampor (T2 1) Odluka o izradi
Kraljevica PPUG 2007-16 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice - I izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Brod Moravice PPUO 2007-14 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Brod Moravice - I izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2007-11 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad Odluka o donošenju
Novi Vinodolski UPU 2007-11 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Kargač Odluka o donošenju
Krk PPUG 2007-07 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Krka Odluka o donošenju
Rijeka GUP 2007-07 PDF datoteka GUP Grada Rijeke Odluka o donošenju
Crikvenica DPU 2007-03 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana novog groblja u Selcu (DPU 12) Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica DPU 2007-02   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo - obala i R-1 Haludovo - izgrađeni dio) - Ispravak Odluke o donošenju a odnosi se na SN 30/06) Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2007-02 PDF datoteka Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo (odnosi se na SN 30/05) Odluka o donošenju
Opatija PPUG 2007-01 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Opatije - Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Novi Vinodolski PPUG 2006-55 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2006-51 PDF datoteka DPU poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke - III izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Rab DPU 2006-50   Odluka o donošenju IV. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba Odluka o donošenju
Krk DPU 2006-50 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja Galija u Gradu Krku Odluka o donošenju
Matulji UPU 2006-50 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 Radne zone RZ 12 Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2006-43   Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Zamet uz Ulicu Braće Fućak - Ispravak Odluke Odluka o donošenju
Čavle DPU 2006-42 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama DPU SC MAVRINCI Odluka o donošenju
Bakar PPUG 2006-41 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Bakra - I izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2006-40 PDF datoteka Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Zamet uz Ulicu Braće Fućak Odluka o donošenju
Kastav UPU 2006-37 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacione zone SR-22 Kastav Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2006-36 PDF datoteka Detaljni plan uređenja područja "Benčić" Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2006-36 PDF datoteka Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Trsat (Izmjene i dopune (Usklađenje s Uredbom NN 128/04) Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2006-36   DPU Zagrad - Izmjena i dopuna (odnosi se na SN 10/99 - Usklađenje s Uredbom 128/04) Odluka o donošenju
Matulji DPU 2006-33 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone "Puhari" Odluka o donošenju
Krk DPU 2006-32 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja Zona 26 u gradu Krku Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2006-32   Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana »PRISIKA« u Novom Vinodolskom Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2006-31   DPU Turističko naselje Zagori Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica DPU 2006-30 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo - obala i R-1 Haludovo - izgrađeni dio) - Odluka o donošenju Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2006-28 PDF datoteka Detaljni plan uređenja područja poslovno-trgovačkog centra na Pećinama - Izmjene i dopune (Usklađenje s Uredbom NN 128/04) Odluka o donošenju
Cres PPUG 2006-23 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Cresa - Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a Odluka o donošenju
Mali Lošinj DPU 2006-21   Plan uređenja manjeg naselja (PUMN) Nerezine Odluka o usklađenju s Uredbom o ZOP-u Odluka o donošenju
Kastav PPUG 2006-14 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Kastva - Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica PPUO 2006-14 PDF datoteka Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora Odluka o donošenju
Crikvenica DPU 2006-08 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana 8 - hotel Miramare Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2006-06   Odluka o autentičnom tumačenju članka 23. stavka 1. Odluke o Detaljnom planu uređenja javnog parkirališta Milihovo Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2006-06   Odluka o autentičnom tumačenju članka 15.Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima - SN 05/02 Odluka o donošenju
Vinodolska općina PPUO 2006-01 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Vinodolske Odluka o donošenju
Vrbovsko PPUG 2005-41 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Vrbovsko Odluka o donošenju
Rab PPUG 2005-40   Prostorni plan uređenja Grada Raba - Ispravak tekstualnog dijela PPU Grada Raba. Odluka o donošenju
Lovran UPU 2005-35   Urbanistički plan uređenja izdvojenog dijela naselja Tuliševica Odluka o izradi
Viškovo DPU 2005-30   Odluka o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2005-30 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja sportsko-rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2005-29 PDF datoteka Detaljni plan uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu Odluka o donošenju
Rijeka PPUG 2005-26 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Rijeke - Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a. Odluka o donošenju
Krk DPU 2005-23 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela područja Radićeve ulice u Gradu Krku Odluka o donošenju
Čavle DPU 2005-23 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana dijela novog naselja Mavrinci predio Baćina - 2. izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Vrbnik DPU 2005-18 PDF datoteka DPU Vrani, Vrbnik - I izmjena i dopuna Odluke o DPU Vrani, Vrbnik Odluka o donošenju
Jelenje DPU 2005-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana zone Jelenski vrh, Jelenje - Izmjene i dopune Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2005-08 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima Odluka o donošenju
Delnice UPU 2005-07 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1 i K-2 Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2005-06 PDF datoteka Detaljni plan uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2005-06 PDF datoteka DPU dijela RZ - 9 (Mercator) - Izmjene i dopune (odnosi se na SN 6/01) Odluka o donošenju
Fužine PPUO 2005-05 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Fužine Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2005-05 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja "Poslovni kompleks Ark-Mihelić" Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2005-02 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja "Poslovni kompleks Filtom" Odluka o donošenju
Matulji DPU 2005-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R - 6 Odluka o donošenju
Matulji UPU 2005-02 PDF datoteka UPU Matulja Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2005-02 PDF datoteka Detaljni plan uređenja stambenog bloka Rujevica Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2005-02 PDF datoteka Detaljni plan uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida - Izmjene i dopune Odluka o donošenju
Mrkopalj PPUO 2004-46 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj Odluka o donošenju
Lokve PPUO 2004-43 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Lokve Odluka o donošenju
Kastav UPU 2004-37 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 RZ Žegoti Odluka o donošenju
Kastav DPU 2004-37   Ispravak elaborata Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - Odluka o donošenju
Delnice DPU 2004-30 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana klizališta u Delnicama Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2004-22 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja zone doma za starije i nemoćne osobe Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2004-20 PDF datoteka Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja_radna zona Bodulovo Odluka o donošenju
Vrbnik PPUO 2004-16 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2004-15 PDF datoteka Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela radne zone RZ-5 u Marčeljima Odluka o donošenju
Rab PPUG 2004-15 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Raba Odluka o donošenju
Kraljevica DPU 2004-15 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja poslovne zone k-1 Žlibina Odluka o donošenju
Malinska-Dubašnica PPUO 2004-13 PDF datoteka Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2004-12   Detaljni plan uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida Odluka o donošenju
Vrbnik DPU 2004-08   DPU Vrani, Vrbnik - Vjerodostojno tumačenje za k.č. 5431/16, 17, 18, 19, 20 i k.č. 5431/1 k.o. Vrbnik Odluka o donošenju
Čavle DPU 2003-35 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana sportskog centra Hrastenica Odluka o donošenju
Čavle DPU 2003-35 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana stambene zone Maršić Odluka o donošenju
Brod Moravice PPUO 2003-35 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Brod Moravice Odluka o donošenju
Crikvenica DPU 2003-33 PDF datoteka DPU Poliklinika Terme Selce Odluka o donošenju
Čavle DPU 2003-33 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana zone poslovne namjene DPU 1-TC Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2003-31 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela zone RZ-8 u Viškovu Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2003-31 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja stambeno - poslovne zone Adria metal Odluka o donošenju
Rijeka PPUG 2003-31 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Rijeke Odluka o donošenju
Krk DPU 2003-27 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2003-26 PDF datoteka Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja zone RZ - 7 _ Zona Gramat i Panon Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2003-26 PDF datoteka Odluka o Detaljnom plan uređenja zone Čakovečki mlinovi u zoni Marinići Odluka o donošenju
Vrbnik DPU 2003-26   DPU Vrani, Vrbnik - Vjerodostojno tumačenje čl.10. st.3. Odluke Odluka o donošenju
Čabar PPUG 2003-25 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Čabra Odluka o donošenju
Rab DPU 2003-24   PUP grada Raba - II izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Rab DPU 2003-24   PUP Centar-Palit (područje naselja Palit i Rab) - III izmjena i dopuna PUP-a Grada Raba Odluka o donošenju
Bakar PPUG 2003-21 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Bakra Odluka o donošenju
Kastav PPUG 2003-21 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Kastva Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2003-19   Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Trsat Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2003-19   Odluka o autentičnom tumačenju članka 6.Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima - odnosi se na Sl.n. 5/02. Odluka o donošenju
Čavle UPU 2003-19 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja zone ostale namjene-V prostora bivše šljunčare Kikovica Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2003-18   Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centra Klenovice Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2003-15 PDF datoteka Detaljni plan uređenja uređenja dijela područja Škurinjska Draga Odluka o donošenju
Delnice DPU 2003-12 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana dijela centra Delnica Odluka o donošenju
Krk DPU 2003-06   Odluku o Detaljnom planu uređenja areala Pahlić-Marušić u zoni 21 na području Kartec u Gradu Krku - izmjene i dopune Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2003-06 PDF datoteka Detaljni plan uređenja dijela zone centra u Viškovu sjeverno od Društvenog doma Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2003-05 PDF datoteka Detaljni plan uređenja pomorskog putničkog terminala Odluka o donošenju
Omišalj DPU 2003-03   DPU servisno - uslužna zona Pušća - Izmjene i dopune (odnosi se na SN 17/98). Odluka o donošenju
Kostrena UPU 2003-02 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja poslovne zone Šoići K3 Odluka o donošenju
Kraljevica PPUG 2003-01 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice Odluka o donošenju
Vrbnik DPU 2003-01   DPU Vrani, Vrbnik - Ispravak odluke Odluka o donošenju
Čavle UPU 2003-01   Odluka o Urbanističkom planu uređenja zone poslovne namjene K1 Odluka o donošenju
Cres PPUG 2002-31 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Cresa Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2002-30 PDF datoteka Detaljni plan uređenja dijela područja Zapadni Zamet Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2002-30 PDF datoteka Detaljni plan uređenja područja poslovno-trgovačkog centra na Pećinama Odluka o donošenju
Krk DPU 2002-3   Ispravak odluke o Detaljnom planu uređenja Turci - visoka zona u Gradu Krku - SN 08/01 Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2002-26 PDF datoteka Detaljni plan uređenja središta područja Drenova Odluka o donošenju
Delnice PPUG 2002-24 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Delnice Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2002-23 PDF datoteka Detaljni plan uređenja sportske dvorane na Kantridi Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2002-23 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone RZ-5 u Marčeljima Odluka o donošenju
Rab DPU 2002-21   PUP grada Raba - I izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Matulji DPU 2002-20   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja u Rupi Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2002-19 PDF datoteka Detaljni plan uređenja središta područja Krnjevo Odluka o donošenju
Jelenje DPU 2002-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana areala "ELMAR" - kč. 1805/6 k.o. Dražice Odluka o donošenju
Jelenje DPU 2002-17 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana dijela zone Dubina Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2002-10 PDF datoteka DPU dijela komunalno - servisne zone Škurinje Odluka o donošenju
Jelenje DPU 2002-09   Odluka o donošenju Detaljnog plana dijela naselja Dražice_predio Dubina Odluka o donošenju
Mošćenička Draga DPU 2002-06 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja Žuntarovo - Brseč Odluka o donošenju
Mošćenička Draga DPU 2002-06   Odluka o Detaljnom planu uređenja Presika 1 - Brseč Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2002-06   Odluka o Detaljnom planu uređenja zone RZ - 7 _ Zona Gramat i Panon Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2002-05 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima Odluka o donošenju
Čavle DPU 2002-03 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana dijela novog naselja Mavrinci predio Baćina - Izmjene i dopune Odluka o donošenju
Krk DPU 2001-8 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja Turci - visoka zona u Gradu Krku Odluka o donošenju
Cres DPU 2001-5 PDF datoteka Odluka o donošenju izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa Lungomare u Cresu - I izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Krk DPU 2001-33   Odluku o Detaljnom planu uređenja areala Toljanić-Karabaić-Grdinić u Zoni 34 na području Garbecaj u Gradu Krku Odluka o donošenju
Krk DPU 2001-33 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja areala Pahlić-Marušić u zoni 21 na području Kartec u Gradu Krku Odluka o donošenju
Krk DPU 2001-31 PDF datoteka DPU zone groblja u Gradu Krku Odluka o donošenju
Rijeka UPU 2001-31   Odluka o Urbanističkom planu uređenja područja Pehlin - Pročišćeni tekst Odluka o donošenju
Cres DPU 2001-29 PDF datoteka Odluka o detaljnom planu uređenja "Ulika" u Cresu Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2001-29 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja javnog parkirališta Milihovo Odluka o donošenju
Omišalj DPU 2001-28   DPU Placa u Njivicama Odluka o izradi
Viškovo DPU 2001-27 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja stambeno poslovne građevine na k.č. 1552, 1553, 1554, 1555, 1556/1 u k.o. Marinići Odluka o donošenju
Viškovo DPU 2001-27 PDF datoteka Odluka o detaljnom planu uređenja dijela športsko – rekreacij. centra Marinići - prostor dječjeg vrtića Odluka o donošenju
Vinodolska općina DPU 2001-26 PDF datoteka Odluku o Detaljnom planu uređenja povijesnog grada Drivenik Odluka o donošenju
Kostrena PPUO 2001-22   Prostorni plan uređenja Općine Kostrena - Vjerodostojno tumačenje čl.81 a u svezi čl. 11. Odluke o donošenju PPU Općine Kostrena Odluka o donošenju
Bakar UPU 2001-21   Ispravak teksta odluke o Urbanističkom planu uređenja radne zone R 27 Kukuljanovo - (odnosi se na Sn. 19/01) Odluka o donošenju
Bakar UPU 2001-19 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja - Radne zone R 27 Kukuljanovo Odluka o donošenju
Kastav DPU 2001-19 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Rubeši Odluka o donošenju
Klana DPU 2001-09 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja industrijske zone IZ 1 Marišćina Odluka o donošenju
Rijeka UPU 2001-09 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Urbanističkom planu uređenja područja Pehlin Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2001-09 PDF datoteka DPU centra Gornji Zamet - Izmjene i dopune (odnosi se na SN 23/99) Odluka o donošenju
Kostrena PPUO 2001-07 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Općine Kostrena Odluka o donošenju
Matulji DPU 2001-07 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja centra Matulja Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2001-06   DPU dijela RZ - 9 (Mercator) Odluka o donošenju
Bakar UPU 2001-05 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja - Radne zone R 29/1 Kukuljanovo Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2001-02   DPU dijela naselja Srdoči Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2001-02   DPU poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici - Odluka o dopuni Odluka SN 22/96 i SN 28/99 - II izmjena i dopuna. Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2000-26 PDF datoteka DPU dijela RZ - 11 (Billa) Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2000-21 PDF datoteka DPU dio obale Petra Krešimira IV - I Izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2000-21   DPU Marina Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2000-19 PDF datoteka DPU zone ulaza u groblje Kozala Odluka o donošenju
Cres DPU 2000-16 PDF datoteka Odluka o detaljnom planu uređenja stambeno- poslovnog kompleksa Lungomare u Cresu Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2000-15 PDF datoteka DPU Diračje Odluka o donošenju
Mošćenička Draga DPU 2000-13   Odluka o Detaljnom planu uređenja Presika-Brseč Odluka o donošenju
Rijeka UPU 2000-10   Odluka o Urbanističkom planu uređenja područja Pehlin Odluka o donošenju
Klana DPU 2000-08 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone RZ - 2 u Klani Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2000-06 PDF datoteka DPU područja Potok Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 2000-04   Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Autobusni kolodvor - ulaz (odnosi se na 24/99) Odluka o donošenju
Rijeka DPU 2000-01 PDF datoteka DPU dijela radne zone Škurinje (Getro) Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1999-28   DPU poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici - I izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1999-26   DPU centra Gornji Zamet - Ispravak Odluke (odnosi se na SN 23/99) Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1999-24   DPU Turist - Lopar - Crveni križ Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1999-24 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Autobusni kolodvor - ulaz Odluka o donošenju
Vrbnik DPU 1999-24   DPU Vrani, Vrbnik - Dopuna Odluke Odluka o donošenju
Kastav UPU 1999-23   Odluka o Urbanističkom planu uređenja sportsko-rekreacione zone SR-22 Kastav Odluka o donošenju
Kastav DPU 1999-23   Odluka o Izmjeni i dopuni odlukeo Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1999-23   DPU centra Gornji Zamet Odluka o donošenju
Kastav DPU 1999-21 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Odluka o donošenju
Vrbnik DPU 1999-19 PDF datoteka DPU Vrani, Vrbnik Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1999-17 PDF datoteka DPU Centar Podvežica Odluka o donošenju
Matulji DPU 1999-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja radne zone 2, Matulji Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1999-14 PDF datoteka DPU Brajda Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1999-10 PDF datoteka DPU Zagrad Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1999-10   Provedbeni urbanistički plan Groblje Trsat - Provedbene odredbe Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1999-10   PUP DPU Prisika - Provedbene odredbe Izmjene i dopune provedbenih odredbi ( odnosi se na 08/99) Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1999-08   PUP DPU Prisika - Provedbene odredbe Odluka o donošenju
Matulji DPU 1999-05 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja radne zone 10, Permani Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1998-21 PDF datoteka DPU Sportsko - rekreacijski centar Bahalin Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1998-21   Odluka o Detaljnom planu uređenja Centar Klenovice Odluka o donošenju
Omišalj DPU 1998-17 PDF datoteka DPU servisno - uslužna zona Pušća Odluka o donošenju
Omišalj DPU 1998-07   DPU Centar Omišlja Odluka o donošenju
Čavle DPU 1998-06 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana dijela novog naselja Mavrinci predio Baćina Odluka o donošenju
Rab DPU 1997-22   PUP grada Raba - Odredbe za provođenjeIzmjene i dopune Odluka o donošenju
Rab DPU 1997-19   Odluka o izmjeni dijela Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1996-26   DPU dio obale Petra Krešimira IV Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1996-22   DPU poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1996-05 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Provedbenom urbanističkom planu Škurinjska Draga Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1995-16   PUP DPU Prisika - III Izmjene i dopune Odluka o donošenju
Mali Lošinj DPU 1994-32   Plan uređenja manjeg naselja (PUMN) Nerezine Odluka o donošenju
Mali Lošinj DPU 1992-08 SN Općine Cres-Lošinj   PUP proširenje groblja Sv. Martin, Mali Lošinj Odluka o donošenju
Rab DPU 1991-02   PUP grada Raba - Izmjena i dopuna Odluka o donošenju
Rijeka DPU 1990-13   Provedbeni urbanistički plan Groblje Trsat Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1989-46   PUP DPU Prisika - Izmjene i dopune Odluka o donošenju
Novi Vinodolski DPU 1989-13   Izmjena i dopuna PUP Prisika Odluka o donošenju
Rab DPU 1989-07   PUP grada Raba Odluka o donošenju